Skip to content ↓

Kriteret 

Të drejtë aplikimi kanë të gjithë:

  • Shtetasit e Kosovës që janë nxënës në kohën e aplikimit;
  • Duhet të jeni mbi moshën 16 vjeçare dhe nën moshën 18 vjeçare gjatë kohës kur aplikoni;
  • Duhet të plotësoni aplikacionin online deri më datën 18 Shkurt, 2022 në ora 23:59.  

 

Mos plotësimi i ndonjë pjese të formularit për aplikim, ose mos përmbushja e ndonjë prej kritereve bazike të mësipërme, do të rezujtoj në diskualifikim.