Skip to content ↓

Kriteret 

Të drejtë aplikimi kanë të gjithë:

  • Shtetasit e Kosovës që janë nxënës të shkollës së mesme në kohën e aplikimit;
  • Mbi moshën 16 vjeçare dhe nën moshën 18 vjeçare gjatë kohës kur aplikoni;

Afati i fundi për plotësim të aplikacionit online është data 31 Janar, 2023 në ora 23:59.  

Mos plotësimi i ndonjë pjese të formularit për aplikim, ose mos përmbushja e ndonjë prej kritereve bazike të mësipërme, do të rezultojë në diskualifikim.