Skip to content ↓

Kriteret 

Të drejtë aplikimi kanë të gjithë:

  • Shtetasit e Kosovës që janë nxënës në kohën e aplikimit;
  • Duhet të jeni mbi moshën 16 vjeçare dhe nën moshën 18 vjeçare gjatë kohës kur aplikoni;
  • Duhet të plotësoni aplikacionin online deri më datën 21 Dhjetor në ora 23:59.  

*Dështimi për të plotësuar ndonjë pjesë të formularit të aplikimit dhe/ose për të paraqitur kërkesën do të rezultojë në diskualifikim.